Mexico revokes Monsanto’s permit to market GMO soy in seven states

The permit revocation applies to the states of Tamaulipas, San Luis Potosi, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatan and Quintana Roo.